DMCA

We voldoen aan de kennisgevings- en verwijderingsvereisten van 17 U.S.C. § 512 van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Deze site kwalificeert als een “Service Provider” onder de DMCA. Dienovereenkomstig heeft iedereen het recht op bepaalde bescherming tegen claims van inbreuk op het auteursrecht, gewoonlijk de “veilige haven”-bepalingen genoemd. We bevestigen daarom het volgende beleid inzake kennisgeving en verwijdering met betrekking tot claims van inbreuk op het auteursrecht door onze gebruikers.

Kennisgeving van beweerde inbreuk:

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u ons de volgende informatie te verstrekken:

(a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;

(b) beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

(c) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

(d) een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

(e) een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

Verwijderingsprocedure

We behouden ons het recht voor om op elk moment materiaal of activiteit op onze site te verwijderen en materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of dat gebaseerd is op feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakende activiteit blijkt. Het is ons beleid om het account van herhaaldelijke inbreukmakers op het auteursrecht te beëindigen, indien van toepassing, en we zullen snel handelen om de toegang tot al het materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander te verwijderen, volgens de procedure uiteengezet in 17 U.S.C. §512 van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

We behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen, aan te passen of aan te vullen, en alle gebruikers dienen deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen.

 


 

We comply with the Notice and Takedown requirements of 17 U.S.C. § 512 of the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). This site qualifies as a “Service Provider” under the DMCA. Accordingly, it is entitled to certain protections from claims of copyright infringement, commonly referred to as the “safe harbor” provisions. We therefore affirm the following Notice and Takedown Policy relating to claims of copyright infringement by our users.

Notice of Claimed Infringement:

If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide us with the following information:

(a) an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright or other intellectual property interest;

(b) description of the copyrighted work or other intellectual property that you claim has been infringed;

(c) your address, telephone number, and email address;

(d) a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;

(e) a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright or intellectual property owner or authorized to act on the copyright or intellectual property owner’s behalf.

Take Down Procedure

We reserve the right at any time to remove any material or activity on our site and material claimed to be infringing or based on facts or circumstances from which infringing activity is apparent. It is our policy to terminate the account of repeat copyright infringers, when appropriate, and we will act expeditiously to remove access to all material that infringes on another’s copyright, according to the procedure set forth in 17 U.S.C. §512 of the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

We reserve the right to modify, alter or add to this policy, and all users should regularly check back to these terms and conditions to stay current with any such changes.