Gebruiksvoorwaarden

Door onze site te gebruiken of te bezoeken, gaat u akkoord met de hierin vervatte voorwaarden en alle toekomstige wijzigingen en aanpassingen.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan alle wijzigingen, wijzigingen en herzieningen. Als u niet akkoord gaat, gebruik onze site dan niet.

Onze website maakt het uploaden, delen en algemeen bekijken van verschillende soorten inhoud mogelijk, waardoor geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers inhoud voor volwassenen kunnen delen en bekijken, inclusief seksueel expliciete afbeeldingen en films.

De website kan ook bepaalde links bevatten naar websites van derden die op geen enkele manier eigendom zijn van of beheerd worden door ons. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid en de praktijken van websites van derden. We kunnen de inhoud van sites van derden niet censureren of bewerken. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van derden.

U bevestigt dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en/of meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont en van waaruit u de website bezoekt als de meerderjarigheid hoger is dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar en/of minderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont en van waaruit u de website bezoekt, mag u de website niet gebruiken.

U stemt ermee in dat u geen inhoud plaatst die illegaal, onwettig, intimiderend, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, lasterlijk, hatelijk of racistisch is.

U stemt er ook mee in dat u geen materiaal zult plaatsen, uploaden of publiceren dat virussen of enige code bevat die is ontworpen om een ​​computer te vernietigen, te onderbreken, de functionaliteit te beperken of te controleren.

U stemt ermee in dat u geen inhoud plaatst, uploadt of publiceert die opzettelijk of onopzettelijk in strijd is met toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving.

U stemt ermee in dat u geen inhoud plaatst, uploadt of publiceert waarin illegale activiteiten worden afgebeeld, noch enige vorm van wreedheid jegens dieren; U stemt ermee in onze site niet te gebruiken op een manier die ons zou kunnen blootstellen aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid.

De inhoud van onze site mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk ander doel dan ook zonder of voorafgaande schriftelijke toestemming.

Door een seksfilm op onze site in te dienen, stemt u ermee in dat u geen materiaal zult indienen waarop copyright rust of waarop eigendomsrechten van derden rusten, noch materiaal zult indienen dat obsceen, illegaal, onwettig, lasterlijk, intimiderend, hatelijk is of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd.

 

By using or visiting our site, you agree to the terms and conditions contained herein and all future amendments and modifications.

These terms and conditions are subject to change at any time and you agree be bound by all modifications, changes and revisions. If you do not agree, then don’t use our site.

Our website allows for uploading, sharing and general viewing various types of content allowing registered and unregistered users to share and view adult content, including sexually explicit images and video.

The website may also contain certain links to third party websites which are in no way owned or controlled by us. We assume no responsibility for the content, privacy policies, practices of any third party websites. We cannot censor or edit the content of third party sites. You acknowledge that we will not be liable for any liability arising from your use of any third-party website.

You affirm that you are at least eighteen (18) years of age and/or over the age of majority in the jurisdiction you reside and from which you access the website if the age of majority is greater than eighteen (18) years of age. If you are under the age of 18 and/or under the age of majority in the jurisdiction you reside and from which you access the website, then you are not permitted to use the website.

You agree that you will not post any content that is illegal, unlawful, harassing, harmful, threatening, abusive, defamatory, obscene, libelous, hateful, or racial.

You also agree that you shall not post, upload or publish any material that contains viruses or any code designed to destroy, interrupt, limit the functionality of, or monitor any computer.

You agree that you will not post, upload nor publish content which is intentionally or unintentionally violating any applicable local, state, national, or international law.

You agree that you will not post, upload or publish content depicting illegal activity nor depict any act of cruelty to animals; You agree not to use our site in any way that might expose us to criminal or civil liability.

The content on our site cannot be used, copied, reproduced, distributed, transmitted, broadcast, displayed, sold, licensed, or otherwise exploited for any other purpose whatsoever without or prior written consent.

In submitting a video to our site, you agree that you will not submit material that is copyrighted or subject to third party proprietary rights, nor submit material that is obscene, illegal, unlawful, , defamatory, libelous, harassing, hateful or encourages conduct that would be considered a criminal offense.